Podmínky používání aplikace KLEENLAB


Přihlášením do aplikace KLEENlab potvrzujete Podmínky používání aplikace KLEENlab, tj. aplikace KLEENLAB dostupné na webové adrese https://www.kleenlab.cz, jejíž prostřednictvím máte přístup k výsledkům měření a laboratorních analýz olejů a jejich hodnocení (dále také jen „aplikace“).

Dodavatel:
KLEENTEK, spol. s r. o. se sídlem Pávovské náměstí 216/5, 198 00 Praha; IČ 64574164.
Spojení: info@kleentek.cz | www.kleentek.cz | +420 266 021 559

Odběratel:
Zákazník s vlastními přihlašovacími údaji pro přihlášení do aplikace.

Podmínky používání aplikace KLEENLAB:
 • Odběratel je povinen neprodleně, nejpozději do 24 hodin, informovat Dodavatele v případě podezření na zneužití přístupových údajů či v případě jejich ztráty.
 • V případě odchodu zaměstnance Odběratele, kterému Odběratel předal přístupové údaje, je Odběratel povinen včas informovat Dodavatele o ukončení pracovního poměru tak, aby mohl Dodavatel provést změnu nebo zablokování přístupových údajů.
 • Odběratel se zavazuje nepředávat výsledky analýz a přístup do aplikace třetím osobám bez písemného souhlasu Dodavatele (tj. mimo své vlastní zaměstnance, např.: konkurenčním firmám, subdodavatelům, aj.).
 • Odběratel bere na vědomí, že Dodavatel nenese zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným vyhodnocením výsledků Odběratelem.
 • Odběratel bere na vědomí, že:
  • zobrazené analýzy jsou závislé na přesném vyplnění registračního formuláře s informacemi o vzorku a správné technice odběru vzorku dle návodu
  • analýzy jsou považovány pouze za prostředek sledování mechanického opotřebení a neměly by být považovány za náhradu servisních prohlídek
  • dodavatel nepřijímá jakoukoliv zodpovědnost s ohledem na jakkoli způsobené ztráty či poruchy (včetně ztrát zisku, ekonomických nebo dalších následných ztrát či poruch), které mohou nastat jako přímý či nepřímý důsledek faktů uvedených ve zprávách o analýze zobrazených v aplikaci KLEENLAB
 • Dodavatel umožňuje dostupnost, kvalitu služeb a funkcionalitu aplikace KLEENLAB pouze v rozsahu služeb poskytovatele internetového připojení Odběratele (Dodavatel nenese zodpovědnost za nedostupnost aplikace KLEENLAB z důvodů pokrytí signálem, dočasných výpadků signálu, aj.).
 • Odběratel se zavazuje výsledky využívat vždy v plném znění protokolu (dílčí interpretace nebo částečné kopírování pouze části výsledků není dovoleno).
Terms of use of the KLEENLAB application


By logging in to the KLEENlab application, you confirm the Terms of Use of the KLEENlab application, ie the KLEENLAB application available at the web address https://www.kleenlab.cz, through which you have access to the results of measurements and laboratory analyses of oils and their evaluation (hereinafter also "application").

Supplier:
KLEENTEK, SPOL. s r. o. with its registered office at Pávovské náměstí 216/5, 198 00 Prague; ID 64574164.
Contact: info@kleentek.cz | www.kleentek.cz | +420 266 021 559

Subscriber:
Customer with their own login details for logging into the application.

Terms of use of the KLEENLAB application:
 • The Customer is obliged to immediately, no later than within 24 hours, inform the Supplier in case of suspicion of misuse of access data or in case of their loss.
 • In the event of the departure of a Customer employee to whom the Customer has provided access data, the Customer is obliged to inform the Supplier in good time of termination of employment so that the Supplier can change or block the access data.
 • The Customer undertakes not to pass on the results of analyses and access to the application to third parties without the written consent of the Supplier (ie outside its own employees, eg: competing companies, subcontractors, etc.).
 • The Customer acknowledges that the Supplier is not liable for damages caused by incorrect evaluation of the results by the Customer.
 • The customer acknowledges that:
  • the displayed analysis depends on the exact filling in of the registration form with information about the sample and the correct sampling technique according to the instructions.
  • analysis are only considered a means of monitoring mechanical wear and should not be considered a substitute for service inspections
  • the supplier does not accept any responsibility with regard to any losses or failures caused (including loss of profit, economic or other consequential losses or failures) that may occur as a direct or indirect consequence of the facts stated in the analysis reports displayed in the KLEENLAB application
 • The Supplier enables the availability, quality of services and functionality of the KLEENLAB application only within the scope of the Customer's Internet connection provider services (the Supplier is not responsible for the unavailability of the KLEENLAB application due to signal coverage, temporary signal outages, etc.).
 • The customer undertakes to always use the results in the full text of the protocol (partial interpretation or partial copying of only a part of the results is not allowed).